PLAN

วางแผนอย่างมีระบบ อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน More »

DO

ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ More »

CHECK

ประเมินการทำงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และมีการปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ More »

ACTION

มีปัญหาหรือ ความบกพร่อง แล้วลงมือแก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

ชื่อนวัตกรรม : พัฒนาหมอน้อยประจำบ้าน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๕

5

ชื่อนวัตกรรม : พัฒนาหมอน้อยประจำบ้าน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๕
หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันยังมีกลุ่มประชาชนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งมีความผิดพลาดในใช้ยา เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, หญิงมีครรภ์, เด็ก ๐ – ๕ ปี และผู้ที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ต้องการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะทำให้การรักษาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทั้งยังทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากรของประเทศและเศรษฐกิจของชาติได้  เครือข่ายบริการสุขภาพฯจึงจัดทำโครงการนี้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์

  • ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้เข้ารับการอบรม
  • สร้างหมอน้อยประจำบ้านเพื่อเป็นจิตอาสาในการดูแลสุขภาพของสมาชิกครอบครัวและเพื่อนบ้านใกล้เคียง
  • สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน
  •  ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

  •  ตัวแทนเด็กอายุ ๑๐- ๑๕ ปี จากชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ทั้ง ๓๖ ชุมชน ในโครงการระบุจำนวน ๒๕๐ คน แต่มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๘๘ คน

กลวิธีการดำเนินการ
๑.    จัดอบรมเป็น ๓ รุ่น โดยจัดอบรมในวันที่ ๒๕ , ๒๖ , ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
๒.    แต่ละรุ่นจัดการอบรมเป็น ๔ ฐาน ได้แก่
๒.๑ ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๒.๒ ฐานการส่งเสริมสุขภาพ
๒.๓ ฐานโรคติดต่อที่พบบ่อย
๒.๔ ฐานโรคเรื้อรัง
๓. แต่ละฐานได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้ง ๒ แห่ง รวม ๔ คน
๔. หลังการอบรมหมอน้อยต้องส่งผลการปฏิบัติงานเดือนละ ๑ ครั้ง
เนื้อหาการอบรมตามโครงการ
๑.    ผลการให้บริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๒.    การดูแลหญิงมีครรภ์
๓.    การดูแลการได้รับวัคซีนของเด็ก ๐ – ๕ ปี
๔.    การดูแลการใช้ยาของสมาชิกในครอบครัว
๕.    การดูแลการใช้ยาของเพื่อนบ้าน
๖.    การดูแลการไปรับบริการตามนัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
๗.    การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>