PLAN

วางแผนอย่างมีระบบ อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน More »

DO

ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ More »

CHECK

ประเมินการทำงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และมีการปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ More »

ACTION

มีปัญหาหรือ ความบกพร่อง แล้วลงมือแก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

นวัตกรรม หมู่บ้าน / ชุมชนต้นแบบลดโรค ลดเสี่ยง ปี ๒๕๕๔ รพ.สต.หนองแวงใหญ่ ต.ภูปอ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

3

 

ชื่อผลงาน : หมู่บ้าน / ชุมชนต้นแบบลดโรค ลดเสี่ยง  ปี ๒๕๕๔

หน่วยงาน : รพ.สต.หนองแวงใหญ่ ต.ภูปอ  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์

ผู้ส่งผลงาน : นางสวรรยา  ผลรักษา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘9-8413118

หลักการ แนวคิด  ทฤษฎีที่ใช้

1) การที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติได้ (หุ้นส่วนเครือข่าย)

2) ยึดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง / โรคหัวใจหลอดเลือด / โรคมะเร็ง

กลวิธี

 • มีคณะทำงาน / คณะกรรมการจากชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วน
 • จัดทำแผนสุขภาพชุมชนระดับตำบลสู่หมู่บ้านโดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
 • ประชุมประชาคมในหมู่บ้าน
 • มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน
 • มีการสื่อสาร ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน
 • ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว
 • ประชุม / ประชาคม
 • มีการจัดทำ แผนงาน / โครงการ ระดับตำบลสู่หมู่บ้าน

ผลการดำเนินงาน

มีการจัดทำแผนงานโครงการแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชน

 • โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
 • ตลาดสีเขียวปลอดสารพิษ
 • งานศพปลอดเหล้า
 • ชุมชนปลอดสารพิษ
 • ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง / หญิงตั้งครรภ์ / หลังคลอด / ผู้พิการในชุมชน
 • โครงการบริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ความดันฯมารับยาที่ รพ.สต.

การดำเนินงานใช้หลักการ 4 อ. 2 ส. เข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม 4 อ. 2 ส.

1. อ. ออกกำลังกาย

 • สมัครเข้าคลินิก DPAC / ปฏิญาณตน
 • ตารางการออกกำลังกายของสมาชิกในบ้าน
 • ประเมินก่อน / หลังเข้าคลินิก
 • เยาวชนเป็นแกนนำด้านออกกำลังกาย
 • The Trainer
 • นวัตกรรมวงเวียนสุขภาพ
 • บุคคลต้นแบบ
 • จัดสถานที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย

2. อ. อาหาร

 • ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม
 • ปลูกผักภายในครัวเรือน 100 %
 • ครัวเรือนมีการรับประทานผักร่วมกับอาหารอย่างอื่นทุกมื้อ
 • ส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน
 • เยาวชนชี้ให้เห็นผลเสียของน้ำอัดลม (มีงานลดน้ำอัดลม)
 • The Trainer
 • ครอบครัวเป็นกำลังใจ

3. อ. อารมณ์

 • สมาธิบำบัด

4. อ. เอาพิษออก

 • ออกกำลังกาย
 • อบสมุนไพร
 • รับประทานน้ำสมุนไพร
 • ดื่มน้ำบ่อยๆ
 • สร้างความเข้าใจเรื่องการขับสารพิษ

กิจกรรม  2  ส.

1. ส. สุรา

 • งานศพ / งานบวชปลอดเหล้า
 • งดเหล้าเข้าพรรษา
 • The Trainer
 • ลด / งดดื่มสุราหลังทำงาน

2. ส. ยาสูบ

 • กำหนดเขตปลอดบุหรี่และสูบบุหรี่
 • ออกพรรษาลาบุหรี่
 • The Trainer

ผลลัพธ์ที่ได้

1. เกิดนวัตกรรมสุขภาพ

 • นวัตกรรมวงเวียนสุขภาพ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถทราบถึงดัชนีมวลกายของตนเองได้อย่างง่ายและถูกต้อง

2. เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเองและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

 • นวัตกรรมบทเรียนสำเร็จรูป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ The Trainerได้ศึกษาวิธีปฏิบัติตัวในการลดโรคลดเสี่ยงได้อย่างถูกวิธี

2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป / กลุ่มเสี่ยงได้ศึกษาวิธีปฏิบัติตัวในการลดโรคลดเสี่ยงได้อย่างถูกวิธี

 • นวัตกรรม The Trainer

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง โดยผ่านพี่เลี้ยง

2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพ / การป้องกันโรคเบาหวาน / ความดันฯ / หัวใจหลอดเลือด / ไขมันในเลือด

2. เกิดกระบวนการส่งเสริมการใช้เกลืออโอดีน

– ครัวเรือนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพ    100%

– ร้านค้าจำหน่ายและใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์  100% เสริมไอโอดีนคุณภาพ

– โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหมู่บ้านมีการใช้เกลือ  100% เสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนคุณภาพ

– วัดในหมู่บ้านมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ์  100% เสริมไอโอดีนคุณภาพ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

 • ผู้นำและแกนนำดีมีความเข้มแข็ง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนในชุมชน มีการตอบสนองต่อนโยบายดี
 • คนในชุมชนมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน
 • วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ดำเนินอย่างพอเพียง ไม่พึ่งพาความเจริญมากนัก
 • ในหมู่บ้านมีโครงการและกิจกรรมด้านสุขภาพที่ช่วยเป็นรากฐานในการดำเนินกิจกรรม

บทเรียนที่ได้

  • การที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติได้
  • ผู้นำ แกนนำในชุมชนและอสม. ที่มีศักยภาพมีส่วนกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
  • การกำหนดนโยบายและแนวทางต้องเป็นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • การประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างจนนำไปสู่การปฏิบัติได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>