PLAN

วางแผนอย่างมีระบบ อาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน More »

DO

ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ More »

CHECK

ประเมินการทำงานว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และมีการปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ More »

ACTION

มีปัญหาหรือ ความบกพร่อง แล้วลงมือแก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.เชียงเครือ ปี 2554

1.ชื่อผลงาน : โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รพ.สต.เชียงเครือ ปี 2554

หน่วยงาน : รพ.สต.เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์

ผู้ส่งผลงาน : นางดลฤดี  บุญสิทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหมายเลขโทรศัพท์  081-7393097

 

หลักการและเหตุผล

โรคมะเร็งเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญในปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ   เพราะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกต้องมีการค้นหา โดยการตรวจหาเซลล์มะเร็งให้พบตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรกและ ในระยะก่อนเป็นมะเร็งซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะลุกลาม และจากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก ได้พบว่าการคัดกรองด้วยการทำ pap smear  ในสตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 35,40,45,50,55,60ปี  ทำให้ช่วยลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกได้  โดยจากการที่โรคนี้สามารถตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นได้จากการตรวจคัดกรองโดยการทำ Papsmear ซึ่งหากตรวจพบในระยะเริ่มแรก จะทำให้มีโอกาสรักษาหายขาดได้มากขึ้น   จากหลายปีที่ผ่านมา รพ.สต.เชียงเครือตรวจคัดกรองไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายเท่าที่ควร เช่นจากปี 2553  พบว่าสตรีกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับการตรวจคัดกรองเพียงร้อยละ 57

ดังนั้น รพ.สต.เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จึงจัดทำโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอันจะช่วยทำให้พบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะแรกได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้อีกทางหนึ่ง

 

สถานการณ์ที่ต้องเผชิญ

เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างนับว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยาก ยกตัวอย่าง

1.เครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมเครื่องมือไม่มีเลยในปี 2553 ต้องยืมจาก รพ.สต.อื่นและบางทีต้องรอคิวยืมที่นานมาก

2.อายหมอ/จนท.ที่ตรวจที่ รพ.สต.เห็นหน้ากันบ่อยๆไม่กล้ามาที่ รพ.สต.

3.ไม่มีเวลามาตรวจต้องดูแลเลี้ยงลูกหลาน ทำงานเลิกค่ำ และไม่ตระหนักถึงความสำคัญเท่าไหร่

4.กรเดินทางไม่สะดวก ไม่มีพาหนะหรือรถโดยสารนั่งมา รพ.สต. เลยทำให้ไม่อยากมาตรวจ

 

แนวคิดหรือแนวทางใหม่

ดังนั้นเราจึงมาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ คือ การสร้างวงจรหรือวงล้อแห่งการพัฒนาระบบการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาตามแนวทาง P-D-C-A-S (Plan-Do-Check-Action-Standards) มาใช้ให้เกิดกระบวนงานที่ทำให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในตำบลเชียงเครือที่ได้ผลดีที่สุด ตามบริบทของพื้นที่เอง ได้ผลออกมาเป็น การออกเชิงรุกบุกถึงบ้าน และการสร้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

        วงจรการพัฒนาที่ 1

1.ประชาสัมพันธ์โครงการโดยการออกหนังสือเชิญให้มาตรวจมะเร็งปากมดลูกรายบุคคลและในหนังสือเชิญ มาตรวจขออนุญาตคัดกรองให้โดยตรวจที่บ้านและเสียงตามสาย

2.จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ จัดซื้อเครื่องมือโดยใช้งบเงินบำรุง รพ.สต. จำนวน  50  อันเพื่อStanby ตรวจ

3.ขอให้เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต..ใกล้เคียง/เครือข่ายมาตรวจแก้ปัญหาเรื่องอายหมอใกล้ตัว

4.ตั้งรับตรวจที่สถานบริการรายบุคคลสำหรับคนที่ไม่เคยตรวจปีที่แล้ว (รายใหม่)

จาการวิเคราะห์ปัญหาการทำงานในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตามวงจรแรก  พบว่ามีปัญหาในการทำงาน ทำให้ผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย จึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

        วงจรแห่งการพัฒนาแก้ปัญหา รอบที่ 2       

1.เพิ่มกลยุทธ์ให้ของชำร่วยสร้างแรงจูงใจ คือแจกเกลือไอโอดีน คนละ 1 ซองขนาดใหญ่ให้คนที่มาตรวจที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในช่วงที่รณรงค์   ตรวจครั้งแรก  13-14 มกราคม 2554   (78 ราย )  ครั้งที่ 2  24-25 มีนาคม  2554 (16 ราย)    ส่งรายงาน รวม  94 คนที่ได้รับของชำร่วยเป็นเกลือ ไอโอดีน

2.รณรงค์ตรวจเชิงรุก โดยออกตั้งหน่วยตรวจคัดกรองที่สุขศาลาหมู่ที่ 1และ 4 ต.เชียงเครือ

3.ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว เสียงตามสายเรื่องพิษภัยของมะเร็งปากมดลูก และอบรมแกนนำให้ความรู้บุกตามบ้าน กลุ่มเป้าหมายทุกราย พร้อมทำการนัดเวลาในการตรวจคัดกรอง

4.ส่งหนังสือเชิญรายบุคคลให้มาตรวจและระบุด้วยว่าถ้ามาไม่ได้ขออนุญาตออกตรวจที่บ้านของท่าน

5.เชิญ จนท.จาก รพ.สต.บ้านต้อน ซึ่งเป็นเครือข่าย รพ.สต.เดียวกันมาตรวจตั้งรับที่ สถานบริการ (คนไข้บางคนอายหมอในพื้นที่)

6.จัดห้องตรวจให้มิดชิดในพื้นที่ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอ เน้นงาน IC ป้องกันการติดเชื้อ

7.ออกให้บริการตรวจคัดกรองต่อที่บ้านในรายที่จำเป็น โดยเน้นงาน IC ป้องกันการติดเชื้อ

8.กำหนดให้ อสม. 1 คน พาคนมาตรวจ 5 คน

การทำงานในครั้งแรกที่ยังไม่ได้เป้าหมาย  จึงมีการประชุมระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเช่น จนท.สาธารณสุข อสม. แกนนำชุมชน อปท. และตัวแทนกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทางการทำงานใหม่ ผลที่ได้คือการออกเชิงรุกที่สุขศาลา   หมู่ที่ 4  และหมู่ที่ 11 เพื่อให้ใกล้บ้านใกล้ใจเพราะบางทีบางคนอายไม่กล้ามาตรวจที่ รพ.สต. บางคนอยากมาแต่ไม่มีพาหนะ บางคนเลิกงานค่ำ

 

ผลที่ได้คือ

 

รณรงค์เชิงรุกครั้งที่ 1 ที่สุขศาลาหมู่ที่1  7 เมษายน  2554  ตรวจได้  87 ราย เดินตรวจที่บ้านอีก  26 ราย  รวม 105  ราย

รณรงค์เชิงรุกครั้งที่ 2 ที่สุขศาลาหมู่ที่ 4  วันที่ 8 เมษายน 2554  ตรวจได้  58 ราย

รณรงค์ที่สถานบริการครั้งสุดท้าย 9 มิถุนายน 2554  ตรวจ 47 ราย

รวมยอดทั้งหมดที่รณรงค์   5 ครั้ง / 322 คน ส่งขึ้นwebได้  318 คน  จากเป้าหมาย  302 คน ( 25 %)  คิดเป็นร้อยละ   105.3

 

ผลลัพท์ที่ได้  คือเราสามารถทำผลงานได้  105.3 % จากเป้าหมาย

 

 สรุป วิเคราะห์และอภิปรายผล

สิ่งที่ทำให้งานบรรลุเป้าหมายคือ

1.การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแกนนำในการดำเนินงานในทุกระดับ และสร้างการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ทำให้เกิดความตระหนักถึงการเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

2.กลยุทธ์ต่างๆที่ร่วมกันคิดออกมาทำเช่นการทำงานเชิงรุกที่สุขศาลา,เชิงรุกบุกตรวจที่บ้าน ,งานเชิงรับจัดระบบคิวตรวจ และการสร้างแรงจูงใจต่างๆให้กลุ่มเป้าหมายมารับบริการ

3.ความร่วมมือร่วมใจของทีมงานที่เสียสละเวลาพักผ่อนหลังจากนอกเวลาราชการแล้วในการออกปฏิบัติงานตอนกลางคืน เพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4.การนำแนวทางการวิเราะห์และแก้ไขปัญหาตามกระบวนการ      P-D-C-A-S  มาใช้ให้ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ได้ผลอย่างชัดเจน และทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามสภาพของปัญหาที่มีอยู่จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>